Sla navigatie over

Elk kind heeft recht op kwaliteitsvol onderwijs. Onderwijs moet jongeren vormen tot weerbare en kritische burgers en is hét instrument bij uitstek om sociale ongelijkheid te bestrijden en sociale mobiliteit te verhogen. Daarom willen we aan iedereen gelijke onderwijskansen bieden, talenten detecteren op jonge leeftijd en inzetten op meertaligheid. Op die manier halen we het beste uit elke leerling.

Deze ambitieuze doelstellingen zijn onhaalbaar zonder goed opgeleide en goed ondersteunde leerkrachten en directies.

DE LAT HOGER LEGGEN

De lat in ons onderwijs moet opnieuw omhoog, maar tegelijkertijd moet ons onderwijs voldoende laagdrempelig blijven om iedereen mee te kunnen nemen. De enige grondstof die we hebben zijn onze goed opgeleide jongeren. Daarom moeten we ons onderwijs futureproof en inclusief maken. We kunnen ons niet veroorloven om een deel van onze jeugd aan de zijlijn te parkeren.

Daarom voerden we afgelopen legislatuur de Vlaamse toetsen in. De toetsen focussen in eerste instantie op Nederlands (begrijpend lezen, schrijven, grammatica) en wiskunde. En zorgen er mee voor dat we onze onderwijskwaliteit versterken. 

In de toekomst willen we de lat nog hoger leggen en de Vlaamse toetsen stelselmatig uitbreiden, op de eerste plaats met klemtoon op wetenschappelijke vakken. Zo blijft ons onderwijs de kansenmachine bij uitstek blijven en zetten we blijvend in op gelijke kansen. Scholen die onder de lat doorgaan moeten een verplicht verbetertraject opstarten.

Daarnaast moeten we verder inzetten op de essentie in het basisonderwijs: Nederlands en wiskunde. Nederlands en wiskunde zijn de basis voor zowat alles wat je kan leren in de rest van het onderwijs. Daarom stellen we een Vlaams plan voor Nederlands en wiskunde voor, dat opnieuw de aandacht vestigt op basiskennis van beiden. Kunnen is niet voldoende, kennen is ook nodig.

 

NEDERLANDS

Een goede kennis van het Nederlands is belangrijk op alle vlakken, zowel in het onderwijs als op vlak van integratie. Een goed talenbeleid is cruciaal om onze onderwijskwaliteit te verbeteren. Daarom organiseren we sinds schooljaar 2021-2022 een taalscreening van alle 5-jarigen. Als er tekorten zijn in hun kennis van het Nederlands, kunnen leerkrachten en directies op basis van de screening een individueel en doelgericht plan op maken.

Daarnaast willen we ook vanaf de kleuterschool sterker inzetten op kennis van het Nederlands. Dat kan via aparte taaltrajecten en taallessen om er op z’n minst voor te zorgen dat bij de start van de lagere school er een sterke basis Nederlands is.

 

VERLAGEN LEERPLICHT

We geven jongeren maximale startkansen door ze vroeger naar school te laten gaan. Daarom verlagen we de start van de leerplichtleeftijd naar 3 jaar. De eerste stap is hiertoe al genomen: vanaf 1 september 2020 ging op initiatief van Open Vld de leerplichtleeftijd van 6 naar 5 jaar, waardoor de leerplicht de facto start al start in de kleuterschool.

Daarnaast spreiden we de schoolvakantie door de lange zomervakantie met 2 weken in te korten en de herfst- en krokusvakantie met elk één week te verlengen.

 

STERKE LEERKRACHTEN EN DIRECTIES

We moeten directies en leerkrachten beter ondersteunen door alle administratieve regeltjes die er niet toe doen af te schaffen en een modern hr-beleid in te voeren, met een flexibel personeelsstatuut en minder paperassen. We pleiten voor een grondige herziening van het personeelsstatuut en willen hierover met alle partners rond de tafel gaan zitten. De vaste benoeming schaffen we af. De loopbaan van de leerkracht maken we meer uitdagend door de vlakke loopbaan te doorbreken en leerkrachten de kans te geven om meer flexibel te werken. 

We moedigen zij-instromers aan. We maken het voor hen aantrekkelijker om de stap naar het onderwijs te zetten. De administratieve drempels zoals de laattijdige berekening van het loon van zij-instromers pakken we aan. We zorgen er voor dat zij-instromers 20 jaar anciënniteit kunnen meenemen en voorzien gepaste opleidingen op maat. Zo zetten we de deuren open voor zij-instromers in onze scholen die vanuit hun expertise en praktijkkennis waardevolle bijdragen kunnen leveren als leerkracht. 

We versterken de lerarenopleiding met nog meer praktijkervaring en extra uren voor de klas. We moeten leerkrachten beter voorbereiden en begeleiden tijdens hun eerste stappen. Daarom komt er een inductiejaar in de lerarenopleiding. Dat laatste jaar staat de aspirant-leerkracht volledig voor de klas zodat die voldoende praktijkervaring kan opdoen en tegelijk begeleid blijft door de hogeschool of universiteit.

Onder liberale impuls zullen vanaf april 2024 ook flexi-jobs mogelijk zijn in het onderwijs.

 

LEVENSBESCHOUWELIJKE VAKKEN

Levensbeschouwelijke vakken worden een keuzevak en niet langer verplicht in het officieel onderwijs. Daarom mogen ze enkel aangeboden worden buiten de schooluren. Hiervoor passen we de grondwet aan.

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder