Sla navigatie over

Versterking inzagerecht van burgers in opgevraagde financiële gegevens

Kamerleden Jasper Pillen en Christian Leysen hebben een wetsvoorstel ingediend dat het inzagerecht van de burger inzake het ‘Centraal Aanspreekpunt van Rekeningen en Financiële Contracten’ (CAP) gevoelig moet versterken en vereenvoudigen. Het CAP is een geïnformatiseerde databank die wordt beheerd door de Nationale Bank. Onder meer notarissen en de fiscale ambtenaren kunnen er bepaalde bankgegevens raadplegen. “In de strijd tegen fiscale fraude en het witwassen van geld is transparantie van bepaalde bankgegevens absoluut verantwoord. Dat betekent echter ook dat burgers het recht hebben te weten wie hun gegevens opvraagt bij het CAP en voor welk doel. Het inzagerecht dat dit mogelijk moet maken, is in zijn huidige vorm is te beperkt. De procedure is bovendien omslachtig. Dat moet beter en met dit wetsvoorstel willen we daar werk van maken. Een overheid die transparantie oplegt moet daar zelf ook naar handelen: het één kan niet zonder het ander", zo zeggen Pillen en Leysen.

Om te kunnen spreken van een reëel inzagerecht dat eenvoudig door burgers kan worden uitgeoefend, is het noodzakelijk dat de de huidige wetgeving wordt aangepast.

Langer en eenvoudiger inzagerecht

Het ingediende wetsvoorstel stelt 4 concrete verbeterpunten voorop.

  • Informatieaanvragen worden 10 jaar bijgehouden in plaats van op vandaag 5 jaar. Op die manier wordt deze termijn gelijkgetrokken met de bewaartermijn van de financiële gegevens zelf door het CAP. “Het is de logica zelve dat wanneer het CAP gegevens gedurende 10 jaar bewaart, ook de eventuele raadpleging ervan door bijvoorbeeld de fiscus of een notaris gedurende 10 jaar wordt bijgehouden”, aldus Leysen.
  • De termijn waarbinnen het inzagerecht kan worden uitgeoefend wordt eveneens op 10 jaar gebracht. Pillen: “De huidige termijn van 6 maand is niet redelijk. Het is onaanvaardbaar dat een overheid bepaalde persoonlijke gegevens gedurende een decennium mag bijhouden maar dat een burger slechts een half jaar heeft om na te gaan door wie die gegevens worden opgevraagd."
  • Een in het CAP geregistreerd persoon moet via een digitaal platform de raadplegingshistoriek van zijn gegevens kunnen consulteren. Pillen en Leysen: “Dat dit momenteel nog niet kan, toont aan dat we nog een lange weg af te leggen hebben op vlak van administratieve vereenvoudiging en digitalisering."

De mogelijkheid om het inzagerecht uit te oefenen via een schriftelijk verzoek blijft uiteraard behouden.

De indieners van het wetsvoorstel benadrukken dat de Nationale Bank de vrijheid moet hebben om een digitaal platform in te richten maar het zou logisch zijn om te onderzoeken of er gebruik kan gemaakt worden van reeds bestaande platformen zoals de ‘Mijn Dossier-toepassing’ van de FOD Binnenlandse Zaken. “We moeten er voor opletten om een papieren chaos niet gewoon over te zetten naar een digitale chaos. De boodschap is vereenvoudigen, niet verrommelen."

 

 

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder