Sla navigatie over

Rik Daems unaniem verkozen als Voorzitter van Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa

Senator Rik Daems is unaniem verkozen tot Voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa en dit in opvolging van de Zwitserse socialiste Liliane Maury Pasquier die de Assemblee twee jaar voorzat.

Rik Daems zetelt sinds 2007 in de Parlementaire Assemblee. De Raad van Europa telt momenteel 47 lidstaten, waaronder alle landen van de Europese Unie. Enkel die landen die voldoen aan de toetredingsvoorwaarden, namelijk de eerbiediging van de mensenrechten, de democratische beginselen en de rechtsstaat, kunnen lid worden van de Raad van Europa.

Ons land wordt in de Parlementaire Assemblee vertegenwoordigd door 14 Kamerleden en Senatoren. De Raad vergadert in Straatsburg en Parijs. De Parlementaire Assemblee ziet toe op de verdediging van de mensenrechten, de pluralistische democratie en de rechtsstaat. De lidstaten zijn hen rekenschap verschuldigd wat betreft de mensenrechten en de democratische waarden.

Hiermee treedt Daems in de voetsporen van de eerste voorzitter en grondlegger van deze Assemblee, de Minister van Staat, Paul Henri Spaak die de Assemblee voorzat van 1949 tot 1951.

Tijdens zijn inaugurale speech voor de Assemblee verwees Daems meermaals naar zijn illustere voorganger. De Raad van Europa werd immers opgericht als reactie op de gruwel van de Wereldoorlogen, waarbij België een zware tol betaalde: “Heden maken vele burgers zich zorgen. In diverse landen binnen Europa staan hun vrijheden, hun rechten en zelfs de democratie zelf onder druk. Niets is verworven en eenmaal men zijn vrijheid kwijt is, is de kostprijs om deze te heroveren dikwijls zeer hoog. Het vrijwaren van de rechten en vrijheden van alle burgers van het Europese continent behoort tot het DNA van deze Assemblee.”.

Het is essentieel dat de Assemblee nauw samenwerkt met de Secretaris-Generaal en het Comité van Ministers van de Raad van Europa en dit met maar één doel voor ogen, namelijk om een daadwerkelijke impact te hebben op het leven van de 830 miljoen burgers die vertegenwoordigd worden in de Assemblee, aldus Daems.

Een belangrijk doel van de Raad van Europa is het bevorderen van de eenheid tussen de lidstaten, met name door het sluiten van onderlinge verdragen.

Daems vindt dat de Assemblee de ambitie moet hebben om één Conventie of Verdrag per jaar op te stellen: “Tijdens mijn verkennende gesprekken met de fracties en de landen ter voorbereiding van mijn voorzitterschap kwam één thema duidelijk naar voor, namelijk het klimaat. Ik kan alvast meegeven dat er op 27 februari in Straatsburg onder het Georgisch voorzitterschap een conferentie zal plaatsvinden rond de bescherming van het milieu en de mensenrechten en dit met het oog op het uitwerken van concrete afspraken met de 47 lidstaten om de bescherming van het milieu te bewerkstelligen. Dit probleem overstijgt de soevereine lidstaten. Onze ambitie moet zijn om een aanvullend klimaatprotocol toe te voegen aan Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. We moeten samenwerken aan oplossingen op basis van onze gedeelde waarden die de meerderheid van onze burgers delen.”.

Daems reikt in zijn tussenkomst ook de hand uit aan de leden van de Assemblee. Hij stelt voor om samen met hen jaarlijks een ambitieus programma op te stellen met concrete doelstellingen en die de rechten en vrijheden van de burgers en de democratische rechtsstaat daadwerkelijk vooruithelpen.

Een van de andere doelstellingen die hij naar voor schuift om de impact van de Assemblee in alle 47 lidstaten te vergroten is om een charter af te sluiten met de assemblees van de 47 lidstaten om het jaarverslag van de Assemblee systematisch te agenderen in de respectieve parlementen en de parlementen van de regionale entiteiten.

Onder het moto “intrests divide, values unite” moet deze Assemblee meer dan ooit haar taak vervullen als poortwachter van de democratische rechtsstaat, besluit Daems.

Zoek nieuwsberichten
Meest recente berichten

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder